Algemene Inkoopvoorwaarden

I.                    Algemeen

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene inkoopvoorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Altum: Altum Technical Solutions B.V., de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden, gevestigd aan Hogeweg 210, 3815LZ te Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 75076209.
 2. Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Altum een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten met betrekking tot het verrichtten van Werkzaamheden door of namens deze opdrachtnemer, al dan niet tevens Leverancier.
 3. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Altum een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten met betrekking tot levering van Goederen door deze leverancier, al dan niet tevens Opdrachtnemer.
 4. Wederpartij: de Opdrachtnemer dan wel Leverancier als contractuele wederpartij van Altum.
 5. Partijen: Altum en de Wederpartij gezamenlijk.
 6. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst in het kader waarvan de Opdrachtnemer zich jegens Altum heeft verbonden tot het verrichten van Werkzaamheden c.q. de Leverancier zich jegens Altum heeft verbonden tot de verkoop en levering van Goederen. Indien de overeenkomst tussen Partijen voorziet in het verrichten van Werkzaamheden door of namens de Opdrachtnemer, wordt “de Overeenkomst” in deze algemene inkoopvoorwaarden ook wel aangeduid als “de Opdracht”.
 7. Werkzaamheden: alle in het kader van de Overeenkomst door of namens de Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden, activiteiten en/of andere handelingen waartoe de Opdrachtnemer zich jegens Altum heeft verbonden, anders dan in verband met de verkoop en levering van Goederen.
 8. Medewerkers: de eventuele werknemers en/of hulppersonen die de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrekt.
 9. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Altum een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten en in het kader waarvan de Wederpartij (mede) de kenmerkende prestatie verricht.
 10. Loonheffing: de loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet tezamen.
 11. Goederen: alle in het kader van de Overeenkomst door of namens de Leverancier te leveren zaken.
 12. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN, AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en voorts op ieder verzoek aan de Wederpartij een offerte bij Altum in te dienen die tot een Overeenkomst kan leiden. De offertes van de Wederpartij zijn bindend voor de termijn die in de offerte is vermeld, doch ten minste voor de duur van drie maanden na dagtekening van de offerte. Indien Altum daarom verzoekt, wordt het eventueel door Altum opgemaakte contract door de Wederpartij per omgaande ondertekend en aan Altum retour gezonden. De Overeenkomst wordt, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, echter geacht te zijn tot stand gekomen indien de Wederpartij Altum niet binnen acht dagen na dagtekening van het contract Schriftelijk van het tegendeel heeft doen blijken.
 2. Iedere Overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde van de totstandkoming van de onderliggende overeenkomst tussen Altum en de Klant, op grond waarvan de kenmerkende prestatie door de Wederpartij zal worden geleverd.
 3. Indien Partijen eenmaal onder toepasselijkheid van deze algemene inkoopvoorwaarden hebben gecontracteerd, wordt geacht dat deze algemene inkoopvoorwaarden ook van toepassing zijn op latere tussen Partijen gesloten Overeenkomsten, zonder dat Altum gehouden is deze algemene inkoopvoorwaarden steeds opnieuw aan de Wederpartij ter hand te stellen.
 4. In het geval van een Overeenkomst van aanneming van werk, zijn, voor zover niet uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen of in het toepasselijke bestek niet anders is bepaald, tevens van toepassing de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012).
 5. Indien op de Overeenkomst naast deze algemene inkoopvoorwaarden ook de UAV 2012 dan wel de UAV 1989 en/of de UAVTI 1992 van toepassing zijn, hebben, in geval van tegenstrijdigheid, de bepalingen van de Overeenkomst voorrang op deze algemene inkoopvoorwaarden, en deze algemene inkoopvoorwaarden hebben alsdan op hun beurt voorrang op de UAV 2012 dan wel op de UAV 1989 en/of de UAVTI 1992. In geval van onderlinge tegenstrijdigheid hebben de bepalingen van de UAV 2012 voorrang boven de bepalingen van de UAV 1989 c.q. UAVTI 1992.
 6. De toepasselijkheid van de leverings- of andersluidende algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens voor zover Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene inkoopvoorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | INTEGRITEIT, MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

 1. Voor zover gelet op de aard van de Overeenkomst relevant, zullen de Wederpartij en haar Medewerkers bij de uitvoering van de Overeenkomst de normen in acht nemen die zijn neergelegd in de meest recente versie van de Bedrijfscode van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) of een daarmee vergelijkbare gedragscode. De Wederpartij zal zich onthouden van iedere mededingingsbeperkende handeling of gedraging en staat ervoor in dat de offertes en aanbiedingen die Altum van de Wederpartij ontvangt, tot stand zijn gekomen zonder enige afspraak of onderling afgestemde gedraging(en) met leveranciers, (onder)aannemers en/of overige derden die de mededinging beperken, verhinderen of vervalsen, dan wel die daartoe zouden kunnen leiden.
 2. Altum respecteert de Guiding Principles on Business and Human Rights (“Guiding Principles”) van de Verenigde Naties. De Wederpartij dient kennis te nemen van de inhoud van de Guiding Principles. De Wederpartij respecteert de Guiding Principles en ziet erop toe dat deze binnen haar onderneming worden nageleefd.
 3. De Wederpartij garandeert Altum toe te zien op de naleving in de keten van haar eigen opdrachtnemers en leveranciers van zowel de gehanteerde gedragscode met betrekking tot integriteit, als de Guiding Principles. Altum is gerechtigd een audit uit te voeren zowel bij de Wederpartij als in de keten van diens de opdrachtnemers en leveranciers, teneinde naleving van het bepaalde in dit artikel te controleren.
 4. De Wederpartij zal aan een in het vorige lid bedoelde audit haar medewerking verlenen en zal ervoor zorgdragen en erop toezien dat ook haar opdrachtnemers en leveranciers hun medewerking daaraan verlenen.
 5. De Wederpartij zal de verplichtingen uit dit artikel bij wijze van kettingbeding aan haar eigen opdrachtnemers en leveranciers opleggen.

ARTIKEL 4. | WETTEN, VOORSCHRIFTEN, VERGUNNINGEN EN ANDERE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

 1. De Wederpartij wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften en verordeningen die van toepassing zijn op de uitvoering van de Overeenkomst, met inbegrip van die op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu, en is daarnaast gehouden alle vereiste maatregelen te nemen ter naleving van dergelijke voorschriften en verordeningen.
 2. Alle aanwijzingen die door Altum of het bevoegd gezag worden gegeven ter zake van de naleving van wettelijke en andere voorschriften en verordeningen, zullen door de Wederpartij te allen tijde worden opgevolgd.
 3. Voor alle schade en kosten en andere nadelige gevolgen, van welke aard ook, die mochten ontstaan doordat de Wederpartij verzuimt maatregelen te nemen ter naleving van wettelijke en andere voorschriften en verordeningen, of doordat de Wederpartij de door Altum of het bevoegd gezag verstrekte aanwijzingen niet opvolgt, zal Altum door de Wederpartij bij voorbaat zijn gevrijwaard van aanspraken van derden zonder enig voorbehoud.
 4. De Wederpartij dient zorg te dragen voor de tijdige verkrijging van alle publiek- en privaatrechtelijke vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die voor het uitvoeren van de Overeenkomst zijn vereist of voorgeschreven.
 5. De Wederpartij zal haar verplichtingen uit de Overeenkomst, voor zover dat gelet op de aard van de te verrichten prestaties redelijkerwijs nodig is, in nauwe samenwerking met Altum nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Wederpartij.
 6. De Wederpartij zal Altum op diens eerste verzoek op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst en alle gevraagde inlichtingen verstrekken. De Wederpartij zal Altum tevens op eigen initiatief op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst en inlichtingen verstrekken voor zover de Wederpartij redelijkerwijs behoort te weten dat deze informatie van belang is of kan zijn voor Altum. De Wederpartij dient Altum in elk geval terstond in kennis te stellen van feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij, of van feiten en omstandigheden waarmee Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst geen rekening hebben gehouden.
 7. Slechts met voorafgaande uitdrukkelijke en Schriftelijke instemming van Altum, is de Wederpartij gerechtigd haar uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen over te dragen aan derden.
 8. De Wederpartij zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle van toepassing zijnde (wettelijke) voorschriften naleven. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk om de eventueel door haar ingeschakelde derden te informeren over de afspraken die gelden tussen de Wederpartij en Altum ter zake de uitvoering van de Overeenkomst.
 9. Slechts voor zover de Wederpartij uitdrukkelijk en Schriftelijk door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Altum is gemachtigd, zal de Wederpartij optreden als gemachtigde van Altum, bij gebreke waarvan de gevolgen daaruit voortvloeiende, voor rekening en risico van de Wederpartij komen.
 10. Altum zal op verzoek van de Wederpartij alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover zulks nodig is om de Overeenkomst deugdelijk te kunnen uitvoeren. Altum zal zich voorts inspannen om alle redelijkerwijs van hem te vergen medewerking te verlenen die nodig is voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
 11. Door de Wederpartij zal geen prijsopgaaf of aanbieding aan de Klant worden gedaan ter zake van Werkzaamheden of de levering van Goederen die reeds deel uitmaken van, dan wel in verband staan met de Overeenkomst, al dan niet in verband met uitbreiding of wijziging van de Overeenkomst. Buiten Altum om zal de Wederpartij met de Klant géén regelingen of afspraken maken over enige aangelegenheid de Overeenkomst betreffende.
 12. Opdrachten of aanwijzingen van de Klant zullen door de Wederpartij eerst na uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming of machtiging van Altum door de Wederpartij mogen worden uitgevoerd.
 13. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Wederpartij niet toegestaan personeelsleden van Altum, direct of indirect, in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden ten behoeve van de Wederpartij te laten uitvoeren dan wel deze personeelsleden voor een functie elders te benaderen.

ARTIKEL 5. | GEGEVENS

 1. Alle tekeningen, ontwerpen, modellen, specificaties en andere gegevens die de Wederpartij door Altum ten behoeve van de voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van Altum.
 2. Alle gegevens die de Wederpartij door Altum ter beschikking worden gesteld, dient de Wederpartij terstond na inontvangstneming op juistheid en volledigheid te controleren en van iedere onjuistheid of onvolledigheid dient de Wederpartij Altum terstond na vaststelling Schriftelijk te waarschuwen. Indien en voor zover de Wederpartij niet uiterlijk ten tijde van indiening van haar offerte Altum Schriftelijk op enige onjuistheid of onvolledigheid heeft gewezen, wordt de Wederpartij geacht de juistheid en de volledigheid van de aan de Wederpartij verstrekte gegevens zonder voorbehoud te hebben aanvaard en zullen alle gevolgen van het gebruik van onjuiste of onvolledige gegevens door de Wederpartij worden gedragen.
 3. De door Altum verstrekte gegevens mag de Wederpartij voor geen ander doel (laten) gebruiken dan voor de voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Na uitvoering van de Overeenkomst dient de Wederpartij op eerste verzoek van Altum alle aan haar verstrekte gegevens, met inbegrip van alle eventuele digitale kopieën, afschriften en/ of fotokopieën daarvan, zonder enig uitstel aan Altum te retourneren c.q. van haar systemen te verwijderen.
 5. Ten aanzien van alle Goederen die de Wederpartij aan Altum heeft geleverd, staat de Wederpartij er jegens Altum voor in dat zij alle informatie verstrekt die van belang kan zijn voor het voltooien van het werk of project, met inbegrip van, doch niet beperkt tot het verkrijgen en/of behouden van conformiteitsverklaringen en/of CE-certificaten voor gebruikte of verwerkte Goederen. Deze informatie zal gedurende de daarvoor in de toepasselijke Europese en nationale regelgeving aangegeven periode deugdelijk door de Wederpartij worden bewaard en op eerste verzoek van Altum aan hem worden afgeven.

ARTIKEL 6. | KWALITEIT, KEURING EN GARANTIE

 1. De Wederpartij garandeert dat de geleverde Goederen en/of opgeleverde Werkzaamheden aan de Overeenkomst, aan de algemeen geldende normen en aan de wettelijke voorschriften beantwoorden. Voor zover geen nadere omschrijving van de aan de Goederen en/of Werkzaamheden te stellen eisen is gegeven, dienen zij in ieder geval aan de gebruikelijke eisen van kwaliteit, deugdelijkheid en doelmatigheid te voldoen.
 2. Altum is gerechtigd om de Goederen en/of opgeleverde Werkzaamheden te keuren. Waar nodig verleent de Wederpartij haar medewerking daaraan. Indien Altum het (op)geleverde niet goedkeurt, geeft hij gemotiveerd aan waarom de goedkeuring onthouden wordt.
 3. De wijze waarop de keuring van geleverde Goederen en/of verrichte Werkzaamheden worden gekeurd, wordt door Altum en/of door of namens de Klant bepaald.
 4. Indien Altum zulks wenst, hebben Altum en/of de Klant het recht de Goederen tijdens de bewerking, fabricage of opslag te bezichtigen en/of te beproeven. De Wederpartij zorgt in dat geval dat Altum ten behoeve van de bezichtiging en/of beproeving over zodanige faciliteiten beschikt als redelijkerwijs door Altum kan worden verlangd.
 5. De Wederpartij kan aan de resultaten van een dergelijke in het vorige lid bedoelde bezichtiging en/of beproeving generlei rechten ontlenen. De kosten van deze beproeving zijn voor rekening van Altum als blijkt dat de Goederen in overeenstemming zijn met de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. In het andere geval zijn genoemde kosten voor rekening van de Wederpartij.
 6. In geval van afkeuring zal Altum de Wederpartij daarvan onverwijld in kennis stellen. De Wederpartij zal de afgekeurde Goederen en/of Werkzaamheden op verzoek van Altum onverwijld herstellen of vervangen, zonder dat Altum tot enige extra vergoeding gehouden zal zijn, onverminderd de verplichting van de Wederpartij om eventueel voor Altum of voor derden ontstane schade, vertragingsschade daaronder begrepen, te vergoeden. Indien Goederen beschadigd zijn, zal in plaats van vervanging ook herstel plaats kunnen vinden, doch uitsluitend na Schriftelijke goedkeuring van Altum.
 7. Bij afkeuring van Goederen en/of de Werkzaamheden of een deel daarvan, heeft Altum het recht om de betaling van de daarop betrekking hebbende prijs of een gedeelte daarvan op te schorten, onverlet de gehoudenheid van de Wederpartij tot vergoeding van schade welke Altum ten gevolge van de afkeuring lijdt of zal lijden. Goederen die zijn afgekeurd zullen door Altum op eerste aanzegging voor eigen rekening van de Wederpartij worden weggehaald en afgevoerd.
 8. Bij gebreke van verwijdering/reparatie van de afgekeurde Goederen, is Altum gerechtigd deze voor rekening en risico van de Wederpartij te (doen) retourneren of repareren. Altum is in voorkomend geval eveneens bevoegd de Overeenkomst op grond van artikel 10 te ontbinden.
 9. In geval van goedkeuring is de Wederpartij niet ontslagen van enige garantieverplichting of aansprakelijkheid.
 10. Door de Wederpartij wordt jegens Altum, alsmede jegens Klant, gegarandeerd dat de Overeenkomst door de Wederpartij zal worden uitgevoerd naar de eisen van goed en deugdelijk werk in overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst en die van het toepasselijke bestek, en verder met inachtneming van alle andere toepasselijke eisen, normen en voorschriften. Alle door de Wederpartij te leveren en eventueel te verwerken Goederen zijn nieuw en zullen voorts van goede kwaliteit zijn en vrij van ontwerp-, fabricage-, montage- of materiaalfouten, en dienen in alle opzichten overeen te stemmen met de eventueel aan Altum verstrekte monsters en geschikt te zijn voor het gebruik waarvoor zij zijn bestemd en dienen voorts in overeenstemming te zijn met de eisen die worden gesteld in de toepasselijke wettelijke, contractuele en/of andersoortige voorschriften, onder meer zoals voorzien in het Bouwstoffenbesluit.
 11. Indien in de Overeenkomst of in het toepasselijk bestek geen andere termijn en/of ingangsdatum is opgenomen, geldt een garantietermijn van twaalf maanden na oplevering van het project aan de Klant, waarvan de door de Wederpartij geleverde Goederen dan wel de door de Wederpartij uitgevoerde Werkzaamheden een onderdeel zijn.
 12. Alle door Altum geconstateerde gebreken zullen terstond door de Wederpartij voor eigen rekening van de Wederpartij moeten worden hersteld. In plaats van herstel zal Altum ook vervanging kunnen eisen. Indien de Wederpartij haar verplichtingen ter zake niet nakomt, is Altum gerechtigd zonder enige verdere aanmaning herstel dan wel vervanging op de kosten van de Wederpartij te laten uitvoeren door een derde. In geval van herstel of vervanging geldt de toepasselijke garantietermijn opnieuw voor de volledige duur daarvan en gaat zij niet eerder in dan nadat herstel dan wel vervanging is gerealiseerd.
 13. De ingevolge de Overeenkomst c.q. het bestek vereiste garantieverklaringen dienen aan Altum te worden overhandigd bij de aflevering op de werklocatie indien het Goederen betreft die niet door de Wederpartij op de werklocatie worden aangebracht. In geval van een Overeenkomst van aanneming van werk dienen concepten van de door de Wederpartij te verstrekken garantieverklaringen uiterlijk bij de aanvang van de Werkzaamheden aan Altum ter beoordeling en goedkeuring te worden voorgelegd. Altum zal het recht hebben iedere betaling van (termijnen van) de met de Wederpartij overeengekomen prijs en alles wat Altum uit welken hoofde ook verder aan de Wederpartij verschuldigd mocht zijn, op te schorten totdat de Wederpartij aan haar verplichtingen ter zake heeft voldaan.
 14. De onderhoudstermijnen die gelden voor het deel van het werk of project dat door de Wederpartij is uitgevoerd, duren voort totdat de onderhoudstermijnen, welke voor Altum voortvloeien uit de Overeenkomst tussen de Klant en Altum, zijn verstreken.

ARTIKEL 7. | AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING VAN DE WEDERPARTIJ

 1. Altum maakt aanspraak op vergoeding van alle schade die het gevolg is van gebreken van de door de Wederpartij geleverde Goederen of uitgevoerde Werkzaamheden of van enige andere tekortkoming die aan haar kan worden toegerekend, waaronder mede is begrepen de eventueel aan Altum door de Klant of een wettelijke instantie aan hem opgelegde boete in verband met een aan de Wederpartij toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Voorts is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van fouten van Medewerkers. Van alle vorderingen van derden die tegen Altum mochten worden ingesteld in verband met fouten van Medewerkers, waaronder vorderingen van de Klant, zal Altum door de Wederpartij worden gevrijwaard.
 3. Voor haar eigen rekening dient de Wederpartij zorg te dragen voor een deugdelijke verzekering die haar wettelijke en contractuele aansprakelijkheid dekt tegen schade die bij of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst mocht ontstaan. Op eerste verzoek van Altum zal de Wederpartij aan Altum inzage in de polis en de polisvoorwaarden verlenen. In geval de Wederpartij in een voorkomend geval meeverzekerd is onder een van de verzekeringsovereenkomsten van Altum of onder die van de Klant, is de Wederpartij in dat geval slechts uitsluitend verzekerd voor schade aan de voor de uitvoering van de Overeenkomst bestemde Goederen, althans voor schade aan zaken die de Wederpartij ter uitvoering van haar aandeel in het project in bewerking heeft. De dekking onder een van de verzekeringsovereenkomsten van Altum dan wel die van de Klant omvat nimmer het risico van beschadiging of verlies van gereedschap of ander materieel dat eigendom van de Wederpartij is, en evenmin dat van beschadiging of verlies van eigendommen van haar Medewerkers. Het eigen risico blijft te allen tijde, dan wel komt in geval van meeverzekering, voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 8. | GEHEIMHOUDING

De Wederpartij is verplicht om al hetgeen dat bij de uitvoering van de Overeenkomst haar ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs als bekend mag worden verondersteld, of waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat het vertrouwelijke karakter aanwezig is, strikt geheim te houden. De Wederpartij zal de Medewerkers tevens verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.

ARTIKEL 9. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De Wederpartij garandeert dat de verkochte Goederen c.q. verrichtte Werkzaamheden, alsook al hetgeen daarmee samenhangt of daaruit voortvloeit, vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door Altum dan wel derden in de weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten. De Wederpartij vrijwaart Altum van alle aanspraken van derden ter zake. In geval van aanspraken van derden ter zake, zal de Wederpartij alles in het werk stellen om in overleg met Altum te bewerkstelligen het ongestoorde gebruik van de geleverde Goederen c.q. verrichtte Werkzaamheden zal kunnen worden voortgezet.
 2. In geval van aanspraken van derden ten aanzien waarvan de in het vorige lid bedoelde vrijwaringverplichting geldt, zal de Wederpartij alle schade vergoeden die daardoor voor Altum is ontstaan, inclusief gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsook kosten van rechtsbijstand.
 3. Goederen en werkwijzen die de Wederpartij in samenwerking met of in opdracht van Altum heeft ontwikkeld worden eigendom van Altum en mogen niet dan na Schriftelijke toestemming van Altum aan derden ter beschikking worden gesteld. De bij deze ontwikkeling door de Wederpartij verworven kennis staat uitsluitend aan Altum ter beschikking en wordt door de Wederpartij niet aan derden bekendgemaakt of ten behoeve van zichzelf en/of derden aangewend dan na voorafgaande Schriftelijke toestemming van Altum.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Altum is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst (waaronder het bepaalde in deze algemene inkoopvoorwaarden mede begrepen) niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Altum ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de Overeenkomst door de Wederpartij niet blijvend onmogelijk is, bestaat de bevoegdheid tot ontbinding pas indien de Wederpartij Schriftelijk door Altum in gebreke is gesteld, in die ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en nakoming ook na verstrijken van de laatstbedoelde termijn is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, haar onderneming liquideert of aan een derde overdraagt, enig beslag op haar goederen is gelegd, in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Altum gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Voorts is Altum gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd, bijvoorbeeld indien het project waarbij de Wederpartij is betrokken in onvoltooide staat wordt beëindigd dan wel de overeenkomst tussen Altum en de Klant om enige reden tussentijds eindigt.
 4. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Altum op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de Wederpartij verplicht de schade die Altum ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden. In de schade zal mede zijn begrepen de meerprijs die Altum moet betalen om de Overeenkomst te laten uitvoeren of te doen voltooien door een derde. De schade waarvan Altum vergoeding kan vorderen, zal Altum in mindering mogen brengen op betalingen die Altum aan de Wederpartij verschuldigd is. Alle betalingsverplichtingen die op Altum mochten rusten zijn opgeschort totdat is vastgesteld welk bedrag Altum als gevolg van de ontbinding van de Overeenkomst van de Wederpartij te vorderen heeft.
 6. Indien Altum de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventueel nog openstaande vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.
 7. Ontbinding als in dit artikel bedoeld, geschiedt aan de hand van een aan de Wederpartij gerichte buitengerechtelijke Schriftelijke verklaring.
 8. In geval van ontbinding van de Overeenkomst, is de Wederpartij verplicht de eventuele Goederen die door haar zijn geleverd, doch die Altum ten gevolge van de ontbinding niet meer kan gebruiken, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen een maand na ontbinding terug te nemen tegen restitutie van alle betalingen die de Wederpartij al mocht hebben ontvangen.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN, FACTURERING EN BETALING

 1. De met de Wederpartij overeengekomen prijs is vast. Wijzigingen in kosten van Goederen of lonen of in door de Wederpartij verschuldigde belastingen of andere kosten worden niet verrekend, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. Ook indien geen risicoregeling van toepassing is, is de Wederpartij gehouden om op eerste verzoek van Altum een opgaaf te verstrekken van lonen en van kosten van Goederen.
 2. Partijen streven ernaar de facturering zoveel mogelijk elektronisch te laten verlopen. De factuur dient te voldoen aan de eisen van de Wet op de Omzetbelasting 1968. De Wederpartij dient, indien en voor zover van toepassing, op de gedagtekende en genummerde factuur ten minste de volgende gegevens te vermelden:
 3. de volledige naam, en het volledige adres en de vestigingsplaats van Altum en de Wederpartij;
 4. het bankrekeningnummer van de Wederpartij;
 5. een omschrijving dan wel benaming van het project, alsmede een opgave van de werklocatie;
 6. het projectnummer;
 7. het order- of aanvraagnummer dan wel nummer van de Overeenkomst;
 8. het btw-identificatienummer waaronder de Wederpartij haar prestaties heeft verricht;
 9. een vermelding of de verleggingsregeling omzetbelasting al dan niet van toepassing is, en in het laatste geval het toegepaste tarief en bedrag van de omzetbelasting;
 10. bij toepasselijkheid van de verleggingsregeling omzetbelasting, het btw-identificatienummer van Altum;
 11. de hoeveelheid en de aard van de geleverde Goederen of de omvang en de aard van de verrichte Werkzaamheden;
 12. de datum waarop de levering van de Goederen of oplevering van de Werkzaamheden heeft plaatsgevonden;
 13. indien Altum op grond van de Invorderingswet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is voor de Loonheffing van de Wederpartij:
 14. het loonheffingennummer van de Wederpartij;
 15. het G-rekeningnummer van de Wederpartij;
 16. het in het gefactureerde bedrag begrepen bruto loonbestanddeel.
 17. In geval van een Overeenkomst van aanneming van werk of het inlenen van Medewerkers dienen bij iedere factuur manurenstaten te zijn bijgevoegd conform een vooraf overeengekomen model, bevattende de namen en het BSN-nummer van alle Medewerkers die door de Wederpartij van week tot week op de werklocatie tewerk zijn gesteld, alsmede een werk-, opdracht- of productiebon die is getekend door de bedrijfsleider en de uitvoerder op het werk. Altum is niet verplicht tot betaling van de facturen indien deze niet zijn vergezeld van de hiervoor bedoelde ondertekende bonnen en/of afrekenstaten.
 18. In geval van levering van Goederen dient de Wederpartij Altum op zijn eerste verzoek een door of namens Altum ondertekend bewijs van ontvangst van de geleverde Goederen te verstrekken.
 19. Iedere factuur dient cumulatief te worden opgesteld, wat wil zeggen dat de factuur het totale bedrag dient te vermelden waarop de Wederpartij ter zake van door haar tot de factuurdatum verrichte prestaties aanspraak maakt. Op dit bedrag worden eerder ingediende factuurbedragen in mindering gebracht. Voor het saldo meer- en minderwerk dient de Wederpartij een aparte factuur in te dienen.
 20. De behandeling van facturen die niet aan alle in deze algemene inkoopvoorwaarden omschreven eisen voldoen, zal worden opgeschort totdat de Wederpartij de ontbrekende gegevens heeft verstrekt.
 21. De aanspraken op betaling van de facturen van de Wederpartij die eerst na verloop van zes maanden na de (op)levering van de Werkzaamheden c.q. Goederen aan Altum ter kennis worden gebracht, komen na het verstrijken van deze periode te vervallen.
 22. Betaling zal eerst plaats kunnen vinden indien en voor zover de door de Wederpartij geleverde Goederen en/of uitgevoerde Werkzaamheden door Altum zijn goedgekeurd en de Wederpartij voorts ook aan al haar overige verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder deze algemene inkoopvoorwaarden mede begrepen, heeft voldaan. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling alsdan binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur van de Wederpartij.
 23. Indien Altum op grond van de Invorderingswet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is voor betaling van Loonheffing van de Wederpartij, zal Altum slechts betalen nadat de Wederpartij hem desgevraagd heeft aangetoond dat zij de bij de Werkzaamheden betrokken Medewerkers het hen toekomende heeft betaald, alsmede dat zij de voor deze Medewerkers verschuldigde Loonheffingen heeft betaald. Altum heeft steeds het recht de door de Wederpartij ter zake van het werk verschuldigde Loonheffingen en omzetbelasting, waarvoor hij op grond van de Invorderingswet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is, aan de Wederpartij te betalen door storting op diens G- rekening. Onverminderd het voorgaande is Altum te allen tijde gerechtigd de hiervoor bedoelde bedragen aan Loonheffingen en omzetbelasting van de onderaanneemsom in te houden en namens de Wederpartij rechtstreeks aan de Belastingdienst te voldoen. Altum is door betaling hiervan jegens de Wederpartij gekweten, voor zover het deze bedragen betreft. De gelden die Altum op de G-rekening van de Wederpartij heeft gestort zal door de Wederpartij alleen mogen worden aangewend voor het doen van betalingen aan de Belastingdienst of voor het doen van betalingen op de G-rekening van een onderaannemer aan wie de Wederpartij de uitvoering van (een gedeelte van) haar aandeel in de Werkzaamheden heeft opgedragen. Zolang Altum nog de kans loopt aansprakelijk te worden gesteld voor betaling van door de Wederpartij verschuldigde Loonheffingen of omzetbelasting waarvoor Altum in verband met de aan de Wederpartij opgedragen Werkzaamheden op grond van de Invorderingswet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is, is Altum gerechtigd iedere betaling die Altum aan de Wederpartij uit welken hoofde ook nog verschuldigd mocht zijn, op te schorten.
 24. Indien Altum hoofdelijk aansprakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen betreffende minimumloon en vakantiegeld en toepasselijke cao’s van de Wederpartij jegens of met betrekking tot haar Medewerkers, zal Altum slechts betalen nadat de Wederpartij hem desgevraagd heeft aangetoond dat zij de bij de Overeenkomst betrokken Medewerkers het hen toekomende heeft betaald.
 25. De Wederpartij verklaart zonder enig voorbehoud afstand te doen van haar retentierecht of van enig ander wettelijk opschortingsrecht.
 26. Altum heeft het recht bedragen die zij aan de Wederpartij verschuldigd is te verrekenen met alles dat Altum uit enigerlei hoofde van de Wederpartij te vorderen heeft of zal krijgen, ook indien een dergelijke vordering nog niet opeisbaar mocht zijn.
 27. Op termijn- of vooruitbetalingen zal de Wederpartij uitsluitend aanspraak kunnen maken indien dit uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen. Alle betalingen zullen als voorschot op de eindafrekening worden beschouwd.
 28. Bij faillissement van de Wederpartij is Altum gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten totdat Altum een verklaring van de Belastingdienst heeft ontvangen waaruit blijkt dat Altum niet aansprakelijk zal worden gesteld uit hoofde van de Invorderingswet 1990 wegens het ten onrechte niet afdragen Loonheffingen en omzetbelasting door de Wederpartij en/of in de keten van na haar komende opdrachtnemers. De curator dient er zorg voor te dragen dat deze vrijwarende verklaring van de Belastingdienst wordt verkregen.
 29. De Wederpartij vrijwaart Altum van alle aanspraken van de Belastingdienst en/of derden ter zake de door of namens de Wederpartij en/of de door haar ingeschakelde onderaannemers verschuldigde doch niet betaalde Loonheffingen, omzetbelasting en/of verplichte bijdragen c.q. verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke cao en zal, in geval Altum gehouden is bedoelde Loonheffingen, omzetbelasting en/of verplichtingen te voldoen, Altum ter zake volledig schadeloos stellen en Altum ook de door hem gemaakte kosten, vermeerderd met de wettelijke rente over de door Altum ter zake betaalde bedragen, vanaf het tijdstip van deze betaling door Altum, vergoeden.

ARTIKEL 12. | VERBOD VAN OVERDRACHT EN VERPANDING

Vorderingen die de Wederpartij op Altum heeft of verkrijgt kunnen niet worden overgedragen of verpand. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

ARTIKEL 13. | ZEKERHEID

Altum heeft het recht van de Wederpartij te verlangen dat de Wederpartij naar het genoegen van Altum zekerheid stelt voor de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij uit hoofde van de Overeenkomst.

II.                  Bijzondere bepalingen specifiek voor Opdrachtnemers

ARTIKEL 14. | ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER

 1. De Opdrachtnemer zal na totstandkoming van de Opdracht terstond aan Altum ter beschikking stellen:
 2. In geval de Opdrachtnemer een ZZP’er is, een kopie van een geldig legitimatiedocument van de Opdrachtnemer als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht, niet-zijnde een rijbewijs;
 3. In geval de Opdrachtnemer een ZZP’er is én Altum niet wettelijk verplicht is Loonheffingen in te houden op de vergoeding aan de Opdrachtnemer, op eerste verzoek van Altum, documentatie van de Belastingdienst waaruit dit genoegzaam blijkt;
 4. Een uittreksel uit het handelsregister betreffende de Opdrachtnemer, niet ouder is dan drie maanden;
 5. Indien Altum op grond van de Invorderingswet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is voor de Loonheffingen van de Opdrachtnemer:
 6. Het loonheffingennummer van de Opdrachtnemer;
 7. Een kopie van de G-rekeningovereenkomst van de Opdrachtnemer;
 8. Documentatie betreffende de op het overeengekomen werk in te zetten Medewerkers, bevattende een vastlegging van naam, adres en woonplaats, geboortedatum, BSN-nummer, nationaliteit, alsmede het soort identiteitsbewijs, nummer en de geldigheidsduur van het document waarmee de Opdrachtnemer de Medewerkers heeft geïdentificeerd;
 9. Kopieën van de A1-verklaringen voor de op het overeengekomen werk in te zetten buitenlandse Medewerkers in geval de heffing van sociale premies is toegewezen aan het land waar zijn woonachtig zijn;
 10. Telkens op verzoek van Altum, doch minimaal eenmaal per kwartaal, op eigen initiatief van de Opdrachtnemer, een originele verklaring inzake zijn betalingsgedrag bij de Belastingdienst welke niet ouder is dan één maand;
 11. Telkens op verzoek van Altum, de loonstaten van de Opdrachtnemer.
 12. Indien van toepassing, kopieën van de documenten waaruit de verblijfsrechtelijke status ter zake van het verrichten van arbeid blijkt voor de op de Opdracht in te zetten vreemdelingen in de zin van de Vreemdelingenwet 2000, dan wel van een bewijs van notificatie van het UWV Werkbedrijf als bedoeld in het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen. Voornoemde gegevens stelt de Opdrachtnemer ter beschikking aan Altum voordat de Opdrachtnemer de Medewerkers met de Werkzaamheden laat aanvangen.
 13. De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat mutaties in de in lid 1 onder a t/m e omschreven gegevens terstond aan Altum worden gemeld. Bij het verstrijken van de geldingsduur van de in lid 1 onder a t/m e omschreven verklaringen en documenten zal de Opdrachtnemer terstond aan Altum een vervangende verklaring c.q. een vervangende kopie verstrekken.
 14. Op eerste verzoek van Altum zal de Opdrachtnemer voor eigen rekening een CO2-emissie-inventarisatie aanleveren over het jaar waarin de Werkzaamheden onder de Overeenkomst hebben plaatsgevonden, alsmede over het daaraan voorafgaande jaar. Deze inventarisatie dient te zijn opgesteld met in achtneming van ISO 14064-1 en/of het Greenhouse Gas Protocol (GHG-protocol).

ARTIKEL 15. | MEDEWERKERS

 1. De Medewerkers staan onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer.
 2. De Opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat tijdens de Werkzaamheden steeds een door hem aangewezen gemachtigde op locatie van het werk aanwezig is die feitelijk leiding geeft aan de Medewerkers en die de Nederlandse taal beheerst.
 3. In geval van wangedrag of ongeschiktheid van één of meer Medewerkers of bij weigering door één of meer Medewerkers om voorschriften of aanwijzingen op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden, orde of milieu na te leven, is Altum gerechtigd de betreffende Medewerker(s) de toegang tot de werklocatie te ontzeggen of van de werklocatie te verwijderen. In een dergelijk geval is de Opdrachtnemer gehouden terstond zorg te dragen voor deugdelijke vervanging van de betreffende Medewerker(s), zonder dat Altum gehouden is om eventuele daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtnemer te vergoeden.
 4. De werk- en rusttijden op de bouwplaats en de algemene of ter plaatse van het werk erkende feestdagen alsmede vakantie- of andere collectieve vrije dagen die worden voorgeschreven door de overheid of in een cao waaraan Altum is gebonden, zullen ook door de Opdrachtnemer in acht worden genomen. Voor extra kosten die deswege voor de Opdrachtnemer mochten ontstaan, is Altum niet aansprakelijk.
 5. Van alle ongevallen of bijna ongevallen op de bouwplaats waarbij een of meer Medewerkers zijn betrokken, dan wel die door enige Medewerker zijn waargenomen, dient Altum onverwijld mondeling en Schriftelijk in kennis te worden gesteld.
 6. Gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden dienen de Medewerkers op eerste verzoek hun identiteitsbewijs te kunnen tonen, evenals, in geval het een vreemdeling betreft, het document waaruit de verblijfsrechtelijke status ter zake van het verrichten van arbeid blijkt. De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat Altum in staat wordt gesteld om zijn wettelijke verplichtingen tot het vaststellen van de identiteit en legaliteit van de Medewerkers na te komen.
 7. De Werkzaamheden zullen door de Opdrachtnemer niet zonder de voorafgaande Schriftelijke toestemming van Altum mogen worden stilgelegd.
 8. De Opdrachtnemer is jegens Altum verplicht om aan zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van Loonheffingen en omzetbelasting die verband houden met de Opdracht stipt te voldoen en voorts de toepasselijke wettelijke bepalingen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de Wet arbeid vreemdelingen (WAV), de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI), de Wet arbeidsinkoop voorwaarden bij grensoverschrijdende arbeid (WAGA), alsmede de bepalingen van de toepasselijke cao’s en andere verplichtingen jegens of met betrekking tot de Medewerkers stipt na te leven.
 9. Alle met betrekking tot de inzet van de Medewerkers door de Inspectie SZW aan Altum, de Klant en derden opgelegde en aangezegde boetes wegens het niet naleven van de toepasselijke wettelijke bepalingen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de WAV, de WAADI en de WAGA, welke aan de Opdrachtnemer zijn toe te rekenen, zullen voor diens rekening komen, behoudens voor zover de boete aan Altum is opgelegd wegens het door Altum zelf met opzet of bewuste roekeloosheid niet naleven van deze bepalingen. De aan Altum opgelegde en aangezegde boetes zullen terstond opeisbaar zijn en verrekend kunnen worden met elke vordering die Altum op de Opdrachtnemer heeft.
 10. Tenzij dit in de aanvullende bepalingen die deel uitmaken van de Opdracht anders is aangegeven, dient door de Medewerkers op de bouwplaats te worden gewerkt met inachtneming van een veiligheidsbeheerssysteem die is gecertificeerd op de voet van de Veiligheids Checklist Aannemers (VCA) of een naar Altum’s oordeel gelijkwaardige regeling.
 11. In geval van uitzending of detachering van Werknemers dient de Opdrachtnemer te beschikken over een VCU-certificaat (Veiligheids en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties).

ARTIKEL 16. | MATERIEEL

 1. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, dient de Opdrachtnemer zorg te dragen voor al de voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke gereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen en ander materieel.
 2. De Opdrachtnemer is gehouden naar het genoegen van Altum aan te tonen dat al het gereedschap van de Opdrachtnemer en ander materieel in goede staat van onderhoud verkeert en voldoet aan alle toepasselijke veiligheidseisen.
 3. De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de keuringscertificaten en/ of vergelijkbare documenten ter zake de in de vorige leden bedoelde gereedschappen en/of materieel op de werklocatie aanwezig zijn.
 4. Altum is niet gehouden de gereedschappen, het materieel of andere eigendommen van de Opdrachtnemer of die van Medewerkers te bewaken of te verzekeren. Altum aanvaardt geen risico van beschadiging of verlies daarvan.
 5. Het voor het uitvoeren van de Overeenkomst noodzakelijke lossen en (af)laden, waaronder mede horizontaal en verticaal transport begrepen, dient door de Opdrachtnemer voor eigen rekening en risico te worden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Het eventuele materieel dat door Altum aan de Opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld, blijft te allen tijde eigendom van Altum. Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van Altum, is het de Opdrachtnemer niet toegestaan materieel dat Altum toebehoort van de bouwplaats te verwijderen of te gebruiken dan wel door een ander te laten gebruiken anders dan ter uitvoering van de Overeenkomst.
 7. Materieel dat Altum in eigendom toebehoort, dient de Opdrachtnemer bij inontvangstneming te controleren. De Opdrachtnemer dient Altum terstond in kennis te stellen van eventuele gebreken. Bij gebreke van een dergelijke mededeling wordt het materieel geacht in goede staat door de Opdrachtnemer in ontvangst te zijn genomen. Al het materieel van Altum dient de Opdrachtnemer deugdelijk te gebruiken en te onderhouden. Zolang materieel van Altum zich onder de Opdrachtnemer bevindt, draagt de Opdrachtnemer het risico van beschadiging en verlies daarvan. Dit risico dient de Opdrachtnemer voor eigen rekening te verzekeren.
 8. Na de uitvoering van de Overeenkomst dient de Opdrachtnemer al het materieel dat Altum in eigendom toebehoort onverwijld in goede staat aan Altum terug te leveren.

ARTIKEL 17. | UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

 1. De voortgang van de uitvoering van de Werkzaamheden zal door de Opdrachtnemer op aanwijzing van Altum deugdelijk en met regelmaat Schriftelijk worden vastgelegd.
 2. Op de werklocatie dient steeds één van de Medewerkers aanwezig te zijn die door de Opdrachtnemer is gemachtigd om de Opdrachtnemer in alle aangelegenheden de uitvoering van de Overeenkomst betreffende te vertegenwoordigen. Bij aanvang en beëindiging van de Werkzaamheden dient deze zich mede namens de ploeg te melden bij de uitvoerder c.q. montageleiding op de werklocatie. Voorts zal de Opdrachtnemer ervoor zorgdragen dat namens hem de bouw-, werk- en andere vergaderingen door een door de Opdrachtnemer aangegeven Medewerker zal worden bijgewoond.
 3. De elektriciteitsvoorzieningen die de Opdrachtnemer voor het uitvoeren van de Overeenkomst nodig heeft, zal door Altum ter beschikking worden gesteld, behoudens voor zover het op de bouwplaats voor de Opdrachtnemer beschikbare vermogen zou worden overschreden. Voor de gevolgen van storingen of het uitvallen van de energietoevoer op de werklocatie, is Altum nimmer aansprakelijk.
 4. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan op de bouwplaats eigen schaft-, opslag-, toilet- of andere ruimte te plaatsen dan na voorafgaande Schriftelijke toestemming van Altum.
 5. Altum en de Opdrachtnemer zullen hergebruik van materialen bevorderen en afvalhoeveelheden en afvalstromen zoveel mogelijk beperken.
 6. De Opdrachtnemer is verplicht om na en ook gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden het werkterrein schoon te houden en schoon op te leveren, emballages, puin en afvalstoffen te verwerken conform de vereisten als voortvloeiend uit de in het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) van Altum opgenomen regelingen en de toepasselijke wettelijke bepalingen, waaronder met name de geldende milieuwetten zijn begrepen.
 7. In de uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen en aan de Opdrachtnemer toekomende bedragen zijn eveneens begrepen de kosten van gescheiden afvoer en/of verwerking, respectievelijk verwijdering en/of opslag van alle afvalstoffen die voortkomen uit de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer.
 8. De Opdrachtnemer is verplicht voor de verwijdering, verwerking en/of opslag van afvalstoffen, samenhangende met zijn leveranties respectievelijk Werkzaamheden, gebruik te maken van door hem voor eigen rekening en risico gehuurde afsluitbare containers, afvalbakken en dergelijke.
 9. De Opdrachtnemer is verplicht Altum afschriften te verstrekken van de meldingsformulieren in het kader van de Wet Milieubeheer. Altum is gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten totdat is voldaan aan de verplichtingen als voortvloeiend uit geldende milieuwetten.
 10. Gevaarlijk afval dient te allen tijde door de Opdrachtnemer voor zijn eigen rekening en risico van de werklocatie te worden afgevoerd met inachtneming van alle toepasselijke wettelijke voorschriften. Indien verwijdering van afval niet op eerste aanzegging van Altum geschiedt, zal het Altum vrijstaan de betreffende afvalstoffen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer te (laten) verwijderen.
 11. Alle aanwijzingen die de Opdrachtnemer door Altum ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst worden verstrekt, dienen zonder enig voorbehoud te worden opgevolgd.
 12. Zonder toestemming van Altum is hak- , breek-, slijp-, frees-, zaag-, las- en/of boorwerk niet toegestaan.
 13. Indien in de Overeenkomst het maken van tekeningen of berekeningen is begrepen, mag met de uitvoering van de Werkzaamheden niet worden begonnen dan nadat die tekeningen of berekeningen door Altum zijn goedgekeurd.
 14. Het V&G-plan dat ten aanzien van de werklocatie zal worden opgesteld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, zal door de Opdrachtnemer zonder enig voorbehoud worden nageleefd en de Opdrachtnemer zal zonder enige bijbetaling te kunnen vorderen, gehouden zijn alle aanwijzingen op te volgen die de Opdrachtnemer mochten worden gegeven door de coördinator die namens Altum met het toezicht op de naleving van het plan is belast.
 15. Indien door de Opdrachtnemer met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving eveneens een V&G-plan dient te worden opgesteld, dient dit zoveel mogelijk aan te sluiten op de V&G-plan van Altum, doch dient in geen geval daarmee in strijd te zijn. Voor aanvang van de Werkzaamheden dient de Opdrachtnemer zijn V&G-plan aan Altum ter beoordeling voor te leggen.
 16. Partijen beogen nadrukkelijk niet met elkaar een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. De Opdrachtnemer voert Opdrachten uit voor eigen risico.
 17. De Opdrachtnemer is verplicht de Opdracht uit te voeren naar de eisen van een goed vakmanschap en het overigens krachtens de Opdracht bepaalde. De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Werkzaamheden te richten naar de wettelijke regelingen en andere (overheids)voorschriften.
 18. De Opdrachtnemer is in het kader van de uitvoering van de Opdracht gehouden alle hem ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de daaruit voortvloeiende c.q. daarmee samenhangende regelingen en voorschriften opgelegde verplichtingen tijdig en correct na te komen. De Opdrachtnemer vrijwaart Altum van alle aanspraken van derden die menen dat Altum de in de vorige volzin omschreven verplichtingen behoorde te dragen en bij de nakoming daarvan geheel of gedeeltelijk in gebreke is gebleven.
 19. De Opdrachtnemer is verplicht bij de uitvoering van de Opdracht de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen en in stand te laten. Altum draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade die als gevolg van niet of onvoldoende getroffen veiligheidsmaatregelen ontstaat. De Opdrachtnemer vrijwaart Altum van alle aanspraken van derden ter zake.

ARTIKEL 18. | UITBESTEDEN

 1. De Opdracht die Altum aan de Opdrachtnemer heeft verstrekt zal de Opdrachtnemer niet in zijn geheel of voor een gedeelte mogen laten uitvoeren door een derde, tenzij dit geschiedt met voorafgaande Schriftelijke instemming van Altum.
 2. Te allen tijde blijft de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor Werkzaamheden en/of leveranties die de Opdrachtnemer met de toestemming van Altum laat uitvoeren door een derde.
 3. Indien zich het geval voordoet dat de Opdrachtnemer niet in staat is te voldoen aan zijn betalingsverplichtingen jegens een derde aan wie de Opdrachtnemer de door Altum verstrekte Opdracht in zijn geheel of voor een gedeelte laat uitvoeren, is Altum gerechtigd de door de Opdrachtnemer verschuldigde betalingen rechtstreeks te voldoen aan de betrokken derde. In een dergelijk geval zal Altum alle betalingen die Altum voor zijn rekening heeft gedaan, kunnen verrekenen met alle betalingen die Altum aan de Opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn of worden.
 4. Ten aanzien van overeenkomsten met derden door wie de Opdrachtnemer met toestemming van Altum (een gedeelte van) de Opdracht laat uitvoeren of van wie de Opdrachtnemer arbeidskrachten inleent, staat de Opdrachtnemer ervoor in dat deze algemene inkoopvoorwaarden van overeenkomstige toepassing zijn verklaard.

ARTIKEL 19. | MEER- EN MINDERWERK

 1. Indien naar het oordeel van de Opdrachtnemer zich meer- of minderwerk voordoet, dient de Opdrachtnemer dit terstond Schriftelijk aan Altum te melden onder opgaaf van de consequenties in tijd en geld. Met de uitvoering van meerwerk mag niet eerder worden begonnen dan nadat dit uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, tenzij door of namens Altum uitdrukkelijk en mondeling is aangegeven dat de uitvoering van het betreffende meerwerk geen uitstel verdraagt en daarom met de uitvoering daarvan moet worden begonnen.
 2. De enkele wijziging van een tijd-, werk- of bouwschema geeft geen recht op verrekening van meerwerk.
 3. Meerwerk en/of andere afwijkingen van de Overeenkomst, ook wanneer het een bezuiniging of een verbetering betreft, worden uitsluitend in aanmerking genomen indien deze vooraf door de Opdrachtnemer zijn gemeld én Schriftelijk door Altum aan de Opdrachtnemer zijn opgedragen.

ARTIKEL 20. | AANVANG, DUUR EN OPLEVERING

 1. De uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen uitvoerings- en/of opleveringstermijn is bindend, met dien verstande dat Altum te allen tijde het recht heeft deze termijn te verlengen tot een nader te noemen later tijdstip. De Opdracht dient de Opdrachtnemer met een voortvarendheid uit te voeren en overeenkomstig het met Altum overeengekomen tijdschema en in het bijzonder dient de Opdrachtnemer voor dat doel te allen tijde de beschikking te hebben over voldoende vakbekwame Medewerkers en deugdelijk materieel.
 2. Wanneer het niet mogelijk is op het aangegeven tijdstip met de uitvoering van de Opdracht te beginnen, is Altum voor de gevolgen van een dergelijk uitstel, ongeacht de oorzaak, niet aansprakelijk, en evenmin voor die van een tussentijdse wijziging in het tijd-, werk- of bouwschema of andere vertragingen in de voortgang van de Opdracht. In geen geval heeft de Opdrachtnemer het recht de Opdracht om deze redenen op te zeggen.
 3. De gevolgen van onwerkbaar weer blijven voor rekening van de Opdrachtnemer.
 4. Van iedere (dreigende) stagnatie in de voortgang van de uitvoering van de Opdracht dan wel van iedere (dreigende) overschrijding van het tijdstip waarop de Opdracht dient te zijn uitgevoerd c.q. dient te zijn opgeleverd, dient Altum terstond in kennis te worden gesteld. Indien een dergelijke stagnatie of overschrijding het gevolg is van een omstandigheid die de Opdrachtnemer kan worden toegerekend, is de Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim en heeft Altum alsdan het recht hetzij een nadere termijn te stellen waarin de Opdrachtnemer nog aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen hetzij de Opdrachtnemer verstrekte Opdracht op grond van artikel 10 te ontbinden. Op eerste verzoek van Altum zal de Opdrachtnemer alles in het werk stellen (waaronder begrepen, doch niet beperkt tot overwerk van Medewerkers en/of de inzet van extra Medewerkers) om de (dreigende) overschrijding c.q. de stagnatie te voorkomen dan wel de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken.
 5. Indien stagnatie in de voortgang van de Opdracht dan wel uitstel van de oplevering van de Opdracht het gevolg is van een omstandigheid die voor rekening van de Opdrachtnemer komt, zal Altum het recht hebben alle schade die Altum of anderen deswege mochten lijden op de Opdrachtnemer te verhalen. In deze schade zijn mede begrepen de in het bestek omschreven kortingen of boetes die Altum door of vanwege de Klant mochten worden opgelegd.
 6. Voor zover dat nog niet eerder is gebeurd, dient de Opdrachtnemer uiterlijk ten tijde van de oplevering van de Werkzaamheden aan Altum onderhouds- en bedieningsvoorschriften, alsmede revisietekeningen ter beschikking te stellen. Installaties dienen bij oplevering bedrijfsklaar te zijn en dienen door de Opdrachtnemer volledig ingeregeld en werkend te worden opgeleverd. Dit geldt mutatis mutandis ook voor herstelde en/of vervangende installaties, zoals bedoeld in artikel 6.12.

ARTIKEL 21. | RECLAME EN PUBLICATIE

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen te doen op of om de bouwplaats en of publicaties te plegen, waaronder mede begrepen publicaties via social media, zonder de voorafgaande Schriftelijke toestemming van Altum.

III.                Bijzondere bepalingen specifiek voor de levering van Goederen

ARTIKEL 22. | VERPLICHTINGEN VAN DE LEVERANCIER EN LEVERING VAN GOEDEREN

 1. De door de Leverancier te leveren Goederen dienen te voldoen aan:
 2. de beschrijving en/of specificaties die Altum aan de Leverancier heeft opgegeven;
 3. de redelijke verwachting die Altum van de Goederen mag hebben voor wat betreft onder meer hun eigenschappen, hun hoeveelheden, hun kwaliteit en/of hun betrouwbaarheid.
 4. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van de Goederen ”Delivered Duty Paid” (“DDP”), zoals bedoeld in de meest recente versie van de Incoterms, door of namens de Leverancier gelost op het door Altum aangegeven adres van de (werk)locatie.
 5. Aflevering van de Goederen dient te geschieden na overleg omtrent datum en tijdstip, doch altijd binnen de overeengekomen levertijd. Zonder toestemming van Altum is aflevering en lossing van de Goederen buiten de normale werktijden niet mogelijk. Indien Altum niet in staat is de Goederen in ontvangst te nemen, zal de Leverancier in goed overleg met Altum om niet zorgdragen voor opslag en bewaking, totdat aflevering kan plaatsvinden.
 6. De eigendom van de Goederen gaat terstond bij de aflevering op de (werk)locatie op Altum over. De eigendom en het risico van de Goederen die worden afgekeurd, worden geacht nimmer op Altum te zijn overgegaan, tenzij Altum uitdrukkelijk en Schriftelijk anders heeft aangeven.
 7. Iedere zending dient te worden vergezeld van een paklijst en een vrachtbrief waarop het nummer van de Overeenkomst is vermeld alsmede, voor zover van toepassing, van de toepasselijke behandelings-, verwerkings-, aansluitings-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Bij iedere zending van gevaarlijke stoffen dient de Leverancier aan Altum een productinformatieblad ter hand te stellen waarin voorschriften zijn opgenomen met betrekking tot de toe te passen persoonlijke beschermingsmiddelen en andere voorzieningen op het gebied van milieu, veiligheid, gezondheid en hygiëne en welke maatregelen genomen moeten worden in geval van ongelukken, brand of andere calamiteiten. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle hiervoor bedoelde voorschriften in de Nederlandse taal te zijn gesteld. Gevaarlijke stoffen dienen te worden opgeslagen met inachtneming van de meest recente versie van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) zoals is vastgesteld door de PGS Programmaraad.
 8. De Leverancier staat ervoor in dat de geleverde en/of aangebrachte Goederen naar samenstelling en eigenschappen voldoen aan alle geldende eisen op het gebied van milieu, veiligheid, gezondheid en hygiëne, ten bewijze waarvan de Leverancier aan Altum op zijn eerste verzoek een erkende kwaliteitsverklaring zal overleggen. Voor alle schade die Altum mocht lijden doordat de Leverancier ter zake tekortschiet, is de Leverancier aansprakelijk, terwijl de Leverancier zowel Altum als de Klant zal vrijwaren van alle aanspraken van derden die als gevolg van bedoelde tekortkoming mochten worden ingediend.

IV.               Slotbepalingen

ARTIKEL 23. | TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met de Overeenkomst zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk een andere geschillenregeling is overeengekomen. Altum is evenwel te allen tijde bevoegd een geschil aan de bevoegde rechtbank voor te leggen, terwijl hij zich in voorkomend geval tevens tot de president van de bevoegde arrondissementsrechtbank zal kunnen wenden teneinde een voorlopige voorziening in kort geding of verlof tot het nemen van conservatoire maatregelen te verkrijgen.
 3. Indien en voor zover de Wederpartij buiten Nederland gevestigd is, kan Altum onverminderd het bepaalde in het vorige lid, te allen tijde geschillen met de Wederpartij door de alsdan bevoegde buitenlandse rechter laten beslechten.
 4. Indien Altum in enig geschil in het gelijk wordt gesteld, is de Wederpartij gehouden Altum alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden, met inbegrip van de kosten van juridische bijstand, ook voor zover het kosten betreft die niet door de rechter mochten worden toegewezen.
 5. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter of een geschillencommissie, dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 6. Indien deze algemene inkoopvoorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn gesteld, is de Nederlandse versie van de onderhavige algemene inkoopvoorwaarden steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.