Algemene Leveringsvoorwaarden

A.       Algemeen deel

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene leveringsvoorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Altum: Altum Technical Solutions B.V., de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden, gevestigd aan Hogeweg 210, 3815LZ te Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 75076209.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Altum een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Altum en de Klant gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Altum zich jegens de Klant heeft verbonden tot de uitvoering van Werkzaamheden.
 5. Werkzaamheden: alle in het kader van de Overeenkomst door of namens Altum te verrichten werkzaamheden en/of te verlenen diensten, met inbegrip van de eventuele levering van goederen.
 6. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aan de Klant gericht aanbod van Altum en iedere tot stand gekomen Overeenkomst. Daarnaast zijn deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing op reeds tot stand gekomen Overeenkomsten indien en voor zover de Klant ten aanzien van die Overeenkomsten de gelding van deze algemene leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 2. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Altum worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop-, aanbestedings- of andersluidende algemene voorwaarden van de Klant, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene leveringsvoorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Altum (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Altum kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Klant, nog herroepen.
 2. De inhoud van alle door Altum aan de Klant verstrekte aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen en specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk samengesteld, doch voor Altum niet bindend.
 3. De Klant dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten als bedoeld in het vorige lid, vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken. Het bepaalde in artikel 19 is van overeenkomstige toepassing.
 4. Indien op basis van de in de vorige leden bedoelde aanbiedingsdocumenten geen Overeenkomst tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van Altum terstond door de Klant en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van Altum, of in geval deze in digitale vorm zijn verstrekt, te worden verwijderd van de systemen van de Klant.
 5. Indien op basis van een aanbod van Altum geen Overeenkomst tot stand komt, heeft Altum ten laste van de Klant recht op een vergoeding van de aan zijn aanbod verbonden kosten, zoals de kosten van ontwerpen en begroten. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de gebruikelijke daarvoor door Altum gehanteerde tarieven, of bij gebreke daarvan, naar redelijkheid. Betaling van de bedoelde kosten dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de op de betreffende factuur vermelde factuurdatum.
 6. De Klant dient tijdig zorg te dragen voor de aanlevering aan Altum van alle informatie over de aard, inhoud en het tijdstip van uitvoering van eventuele werkzaamheden te verrichten door derden die door de Klant worden ingeschakeld, alsmede de coördinatie van die werkzaamheden, zodat Altum in zijn aanbieding met deze informatie rekening kan houden.
 7. De Klant kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Altum dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De Klant kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Altum dat is gebaseerd op door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 8. Een aanbod van Altum geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten tussen Partijen. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn daarentegen wel tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten tussen Partijen zonder dat Altum gehouden is deze algemene leveringsvoorwaarden steeds opnieuw aan de Klant ter hand te stellen.
 9. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod van Altum, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Altum anders aangeeft. Altum behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst slechts aan te gaan op basis van ondertekening door de Klant van de daartoe door Altum opgemaakte offerte of het daartoe door Altum opgemaakte contract.
 10. Indien de Klant de Overeenkomst (mede) op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | DERDEN

 1. Altum is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden.
 2. De selectie van eventuele derden als bedoeld in het vorige lid geschiedt door Altum op zorgvuldige wijze. Altum treedt bij de uitvoering van Werkzaamheden te verrichten door derden op als projectleider en aanspreekpunt voor de Klant. Onverminderd het recht van de Klant om van Altum alle redelijke inspanningen te verlangen om als projectleider bemiddelend op te treden bij eventuele fouten of tekortkomingen van door Altum ingeschakelde derden, is Altum, behoudens voor zover de wet daaraan, gelet op alle omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door hem ingeschakelde derden.
 3. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Altum bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Altum, jegens de Klant een beroep doen op de bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden als ware zij, in plaats van Altum, zelf partij bij de Overeenkomst.
 4. Het is mogelijk dat de derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door Altum worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Altum gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met hem gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.
 5. De Klant is verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals onderaannemers en leveranciers, die de Klant zelf heeft voorgeschreven of gecontracteerd. Altum is niet verplicht om met hulppersonen die de Klant zelf heeft voorgesteld te contracteren indien de Klant de contractvoorwaarden van deze hulppersonen niet wenst te accepteren.

ARTIKEL 5. | VERZEKERING VAN DE KLANT

 1. Indien dit gelet op de aard en/of strekking van de Werkzaamheden redelijkerwijs nodig is om de daaraan verbonden risico’s te beperken, is het de Klant die verplicht is een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en in stand te houden, waarin Altum en de eventuele derden die Altum bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt, als medeverzekerden zijn opgenomen. Vorenstaande geldt tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De Klant is verplicht om bij export van zijn producten en installaties – die mede bestaan uit door Altum ontwikkelde en/of geleverde goederen – naar de VS, Canada of gebieden waarop het recht van deze landen van toepassing is, het voornemen van export tijdig aan Altum te melden en de gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekeringen aan te gaan en in stand te houden, mede ten behoeve van alle bij de ontwikkeling, vervaardiging of totstandkoming van deze producten en installaties betrokken partijen. De Klant zal deze verzekeringen niet opzeggen of wijzigen zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Altum.
 3. De Klant staat ervoor in dat Altum zo spoedig mogelijk Schriftelijk bewijs ontvangt van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 en 2 bedoelde verzekeringen.

ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

 1. De Klant staat ervoor in dat Altum tijdig beschikt over alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen die noodzakelijk zijn om Altum in staat te stellen de Werkzaamheden conform de Overeenkomst uit te voeren. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen.
 2. De Klant staat ervoor in dat Altum tijdig over alle goederen beschikt waarvan uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat die door of namens de Klant ter beschikking zullen worden gesteld. De Klant is verantwoordelijk voor de eventuele ongeschiktheid of gebreken van deze goederen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat Altum daarvoor zorgdraagt, staat de Klant ervoor in dat Altum tijdig beschikt over de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of andersoortige toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst en/of het gebruik van het op te leveren werk. Voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, zal Altum de Klant de nodige medewerking verlenen om deze vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of andersoortige toestemmingen te verkrijgen.
 4. De Klant dient tijdig vóór de uitvoering van de Werkzaamheden en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor:
 5. het verkrijgen van toegang door de door Altum tewerkgestelde personen op de overeengekomen tijd en gedurende het overeengekomen tijdsbestek, tot de plaats van uitvoering van de Werkzaamheden;
 6. schone, veilige en gezonde omstandigheden;
 7. voldoende gelegenheid voor de aanvoer en opslag (waaronder mede een geschikte bergruimte begrepen) van zaken die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt c.q. verwerkt;
 8. de aanwezigheid van alle voor de uitvoering van de Werkzaamheden in redelijkheid door de door Altum tewerkgestelde personen gewenste zaken en voorzieningen op locatie van uitvoering van de Werkzaamheden.
 9. De Klant is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen en ruimtes waar de Werkzaamheden worden verricht en waar installaties worden of zijn geplaatst, alsmede voor niet aan Altum toerekenbare omstandigheden die de uitvoering van de Werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. De Klant is, tenzij deze daarvan reeds op de hoogte zijn, verplicht Altum en de door hem tewerkgestelde personen tijdig voor bij de Klant bekende gevaarlijke situaties te waarschuwen.
 10. De Klant is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie op de openbare netwerken. Voor zover dit redelijkerwijs van Altum kan worden gevergd, zal Altum de Klant de nodige medewerking verlenen bij het aanvragen van deze aansluiting.
 11. De Klant is verantwoordelijk voor de eventuele vertraging en/of kosten ontstaan in verband met de werkzaamheden van derden die door de Klant bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door of in verband met werkzaamheden van de bedoelde derden, is Altum nimmer aansprakelijk.
 12. De Klant is verplicht Altum terstond mededeling te doen van eventueel door de Klant tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden ontdekte fouten of tekortkomingen van Altum.
 13. De Klant is aansprakelijk voor de eventuele (bodem)verontreinigingen, milieubelastende stoffen en/of bacteriën die tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden worden aangetroffen, zoals asbest of legionella. Partijen kunnen in een voorkomend geval uitdrukkelijk en Schriftelijk overeenkomen dat Altum tegen betaling zorgdraagt voor het verwijderen van de aangetroffen verontreinigingen, stoffen en/of bacteriën. Vorenstaande laat onverlet dat Altum aanspraak maakt op opschorting van de Werkzaamheden en/of vergoeding van de extra kosten ten gevolge van de verontreinigingen, stoffen en/of bacteriën ontstaan.
 14. De Klant is verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft voorgeschreven, alsmede voor hun niet of niet tijdige levering.
 15. De Klant is buiten de werktijden van Altum verantwoordelijk voor de eigendommen van Altum en die van de door Altum tewerkgestelde personen, zoals materialen, werktuigen en gereedschappen die op of bij de locatie van uitvoering van de Werkzaamheden achterblijven.
 16. De Klant is verantwoordelijk voor de eventuele vertragingen en/of kosten die zich voordoen als gevolg van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriften van bijzondere aard, zoals technische en industriële normen.
 17. Het is de Klant niet toegestaan om Altum, zijn personeel of de door hem ingeschakelde derden aanwijzingen te geven die niet in verband staan met de Werkzaamheden of strijdig zijn met de aard van de Overeenkomst. De Klant dient de Werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren.
 18. De Klant staat Altum toe om op schuttingen en afrasteringen die dienen ter afsluiting van het gebouw of de plaatsen waar de Werkzaamheden worden verricht, alsmede elders op het werkterrein, aanduidingen van zijn naam en bedrijf en/of reclame aan te brengen.
 19. De Klant is verplicht om zowel alle goederen van Altum als de goederen van hemzelf die op grond van de Overeenkomst moeten worden afgeleverd, in ontvangst te nemen zodra deze hem ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN ALTUM

 1. Altum voert de Overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. De reikwijdte van de verplichtingen van Altum is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en invloed van de Klant en derden. Ten aanzien van door of vanwege de Klant verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken, is Altum niet verder gehouden dan een globale toetsing daarvan aan de gebruikelijke normen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen en onverminderd het bepaalde in artikel 5, dient Altum verzekeringen aan te gaan, een en ander voor zover dit naar de aard en omvang van de Werkzaamheden en volgens de conventies in de branche nodig en gebruikelijk is. In deze verzekeringen van Altum zijn de Klant, diens gemachtigde en/of andere door de Klant ingeschakelde derden niet als medeverzekerden opgenomen.
 3. Altum zorgt er voor dat de Klant op diens verzoek tijdig Schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van de in het vorige lid bedoelde verzekeringen ontvangt.
 4. Altum is verplicht de Klant te waarschuwen indien de door of namens de Klant ter uitvoering van de Werkzaamheden beschikbaar gestelde gegevens en/of goederen klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat Altum in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van Werkzaamheden daarop zou voortbouwen. Altum is evenwel niet verder gehouden dan een globale toetsing van door of vanwege de Klant verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken, aan de gebruikelijke normen van het installatievak. De controle door Altum van door de Klant te leveren zaken zal niet meer omvatten dan, voor zover dat bij verpakte zaken redelijkerwijs mogelijk is, een visuele inspectie op uitwendige schade, controle van nummers en afmetingen, en voor zover mogelijk, de verificatie van de paklijsten.
 5. Altum is verplicht datgene te doen wat naar de aard van de Overeenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.
 6. Altum zorgt ervoor dat hij op de hoogte is van de voor de Werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van de voorschriften van bijzondere aard, zoals technische of industriële normen.
 7. Altum is verplicht de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat de installatie waarop de Werkzaamheden betrekking hebben, voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. De hier bedoelde eisen omvatten eisen die voortvloeien uit het normale gebruik waarvoor de installatie bestemd is, alsmede de eisen die voortvloeien uit het eventuele bijzondere gebruik van de installatie, doch uitsluitend voor zover die laatste eisen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 8. Altum zal de Klant op diens redelijke verzoek op elk redelijk tijdstip informeren over de uitvoering van de Werkzaamheden en de Klant op een nader overeengekomen tijdstip toegang verlenen tot de plaatsen waar die worden verricht. Indien dat is overeengekomen toont Altum met een keuringsplan, protocol, logboek, rapport of verslag aan dat de Werkzaamheden en de resultaten van de Werkzaamheden voldoen aan de eisen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 9. Altum zal eventuele schade aan de installatie waarop de Werkzaamheden betrekking hebben, welke schade tijdens en door of in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden en vóór de oplevering is ontstaan, voor eigen rekening herstellen, tenzij deze schade niet aan hem toerekenbaar is dan wel het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt. Partijen kunnen uitdrukkelijk en Schriftelijk overeenkomen dat Altum, tegen betaling door de Klant, schade aan de installatie die krachtens vorenstaande niet voor rekening van Altum komt, te herstellen.
 10. Altum verstrekt de Klant op diens verzoek naar beste vermogen en tijdig alle eventuele rechten uit garanties die door derden die door Altum bij de uitvoering van de Werkzaamheden zijn betrokken, zijn verstrekt met betrekking tot de installatie of delen daarvan.
 11. Altum zorgt ervoor dat de Klant op diens verzoek tijdig de informatie ontvangt betreffende de in het aanbod van Altum gehanteerde verhouding tussen loon en materiaal en zijn betaalgedrag in het kader van de Wet ketenaansprakelijkheid en verleggingsregeling omzetbelasting.
 12. Altum verstrekt de Klant op diens verzoek tijdig en naar beste vermogen de instructies voor het in- en uitbedrijfstellen en bedrijfsvaardig houden van door Altum in het kader van de Overeenkomst gerealiseerde installaties.
 13. Altum is verplicht om alle gegevens afkomstig van de Klant vertrouwelijk te behandelen, mits deze gegevens als zijnde vertrouwelijk aan Altum bekend zijn gemaakt. Altum legt zijn personeel de verplichting op deze vertrouwelijkheid te respecteren.

ARTIKEL 8. | TERMIJNEN

 1. Altum spant zich in om de uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de Klant heeft verbonden na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Altum treedt in geval van een niet-fatale termijn niet eerder in dan nadat de Klant Altum Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Altum na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien Altum voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door of namens de Klant te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, vangen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen als bedoeld in het vorige lid niet eerder aan dan nadat Altum deze gegevens heeft ontvangen c.q. deze inspanningen zijn verricht.

ARTIKEL 9. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen (waaronder een aanvulling op de Overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen.
 2. Indien na het sluiten van de Overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de Klant, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Altum de onjuistheid van de door de Klant verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Altum zal de Klant tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 3. De Klant is bevoegd om wijzigingen in de Overeenkomst (waaronder mede begrepen wijzigingen in de Werkzaamheden, resultaten van Werkzaamheden, opdrachten, het werkplan en inspectieplan) aan Altum op te dragen. Altum is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren indien de wijziging:
 4. niet Schriftelijk is opgedragen, of
 5. tot een onaanvaardbare verstoring van de Werkzaamheden zou leiden, of
 6. zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te boven gaat, of
 7. niet in zijn belang zou zijn, of
 8. indien Partijen niet tot overeenstemming komen over de financiële gevolgen en de consequenties ten aanzien van de planning en het werkplan.
 9. Als Altum bereid is een wijziging als bedoeld in het vorige lid uit te voeren, dan stuurt hij de Klant een Schriftelijke prijsaanbieding met de volgende gegevens:
 10. het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten, winst en risico, verband houdende met de wijziging, verminderd met de eventuele besparingen als gevolg van de uitvoering van de wijziging, en
 11. de aanpassing van de Werkzaamheden, planning en werkplan, en
 12. de aanpassing van de termijnstaat of betalingscondities.
 13. Altum heeft recht op een redelijke vergoeding van de kosten verbonden aan de in lid 3 bedoelde prijsaanbieding, ongeacht de vraag of Partijen het over die prijsaanbieding eens worden.
 14. Altum is bevoegd om voorstellen tot wijziging aan de Klant voor te leggen indien hij daartoe aanleiding ziet en vooropgesteld dat de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden aan de Overeenkomst zullen beantwoorden.
 15. De Klant kan de in lid 5 bedoelde voorstellen tot wijziging, hetzij zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren, hetzij accepteren. In het laatste geval volgen Partijen de in dit artikel vastgelegde procedure.
 16. Indien de procedure in verband met de wijzigingen wordt vertraagd door een omstandigheid die niet aan Altum kan worden toegerekend, dan heeft deze recht op opschorting van de overeenkomst en/of vergoeding van de kosten daardoor ontstaan.
 17. Door een wijziging van de Overeenkomst, op welke grond dan ook, kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Altum gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de Klant akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop of tijdsbestek waarbinnen (verder) uitvoering aan de Overeenkomst zal worden gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewenste of noodzakelijke wijzigingen, levert evenmin een tekortkoming van Altum op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst te ontbinden.
 18. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden op verzoek van Altum Schriftelijk vastgelegd. Het ontbreken van een Schriftelijke vastlegging laat de aanspraken van Altum op betaling in verband met het meerwerk onverlet.

ARTIKEL 10. | LOOPTIJD EN OPZEGGING VAN DUUROVEREENKOMSTEN

 1. Indien uit de aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat Partijen zich jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties (hierna aangeduid als ‘duurovereenkomst’), zoals in geval van een onderhoudscontract, wordt, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, geacht dat deze duurovereenkomst voor een bepaalde tijd van een jaar is aangegaan.
 2. Tenzij een duurovereenkomst tijdig is opgezegd conform het bepaalde in het volgende lid, wordt deze steeds stilzwijgend voor de duur van 12 maanden verlengd. De totale duur van een duurovereenkomst, inclusief de keren dat deze stilzwijgend is verlengd, zal, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is of wordt overeengekomen, nimmer langer zijn dan 120 maanden.
 3. Een duurovereenkomst eindigt door opzegging middels aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, doch niet eerder dan dat de bepaalde looptijd van de duurovereenkomst is verstreken.

ARTIKEL 11. | TOETSING, AANVAARDING EN OPLEVERING

 1. De Klant is bevoegd om middels controles, beproevingen en/of tests te (doen) toetsen of de Werkzaamheden, de resultaten van de Werkzaamheden en/of een gedeelte daarvan voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 2. Toetsing als bedoeld in het vorige lid geschiedt slechts na overleg met Altum en voor rekening en risico van de Klant, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. Voor zover dit redelijkerwijs van Altum kan worden gevergd, zal Altum de Klant de noodzakelijke medewerking verlenen om de toetsing te realiseren.
 3. De Klant dient in geval van toetsing van een gedeelte van de (resultaten van de) Werkzaamheden, de verdere uitvoering van de Werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren. De Klant is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die als gevolg daarvan ontstaan, tenzij deze aan Altum kunnen worden toegerekend. Eventuele schade die door de toetsing ontstaan aan het werk, komt voor rekening van de Klant.
 4. Zodra Altum aan de Klant te kennen heeft gegeven dat de (resultaten van de) Werkzaamheden of een gedeelte daarvan gereed zijn voor aanvaarding en de Klant deze niet binnen de door Altum gestelde termijn aanvaardt, dan wel de Klant zonder aanwijzing van de gebreken de aanvaarding weigert, worden de betreffende (resultaten van de) Werkzaamheden geacht stilzwijgend door de Klant te zijn aanvaard.
 5. Kleine gebreken die binnen 30 dagen nog kunnen worden hersteld en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan, kunnen geen reden tot weigering van de aanvaarding zijn.
 6. Na de aanvaarding worden de (resultaten van de) Werkzaamheden c.q. een gedeelte daarvan als opgeleverd beschouwd.
 7. Worden de (resultaten van de) Werkzaamheden of een gedeelte daarvan door de Klant (stilzwijgend) aanvaard, dan wordt als het tijdstip van oplevering aangemerkt de dag van de in lid 4 bedoelde kennisgeving.
 8. De (resultaten van de) Werkzaamheden of een gedeelte daarvan worden ook zonder de kennisgeving als bedoeld in lid 4 als aanvaard beschouwd indien de Klant het werk of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, dan wel de Klant Altum uitdrukkelijk heeft medegedeeld de (resultaten van de) Werkzaamheden c.q. een gedeelte daarvan te hebben goedgekeurd. De datum van ingebruikname c.q. deze eventuele mededeling geldt als datum van oplevering. Vervroegde ingebruikname als hiervoor bedoeld, geschiedt voor eigen rekening en risico van de Klant. Voor schade ontstaan in verband met de vervroegde ingebruikname, is Altum nimmer aansprakelijk.
 9. Reclames met betrekking tot ten tijde van de oplevering door de Klant redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de Klant redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, Schriftelijk en gemotiveerd bij Altum te worden gemeld.
 10. Indien de Klant niet tijdig reclameert, reclameert ten aanzien van omstandigheden waarvoor Altum niet aansprakelijk is, dan wel reclameert ten aanzien van door de Klant veronderstelde gebreken waarvan de afwezigheid tijdens de oplevering uitdrukkelijk door de Klant is erkend, bijvoorbeeld middels een door de Klant ondertekend opleveringsformulier, vloeit er voor Altum uit een dergelijke reclame van de Klant geen enkele verplichting voort.
 11. Ook indien de Klant tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan Altum bestaan.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN TUSSENTIJDSE ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE KLANT

 1. De Klant is bevoegd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. In dat geval is hij verplicht dit Schriftelijk en onder vermelding van de gronden die daartoe aanleiding gaven, aan Altum mede te delen en met bekwame spoed met Altum in overleg te treden omtrent de gevolgen van de opschorting.
 2. Indien Altum ten gevolge van de opschorting als bedoeld in het vorige lid extra kosten moet maken of schade lijdt, komen deze kosten c.q. schade voor rekening van de Klant, tenzij de noodzaak tot opschorting aan Altum toerekenbaar is.
 3. Als de Werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn opgeschort als gevolg van een niet aan Altum toerekenbare omstandigheid, is Altum bevoegd de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Het bepaalde in artikel 15 vindt in dat geval overeenkomstige toepassing.
 4. In geval de Klant de Overeenkomst tussentijds geheel of gedeeltelijk annuleert, blijft de Klant de volledige overeengekomen prijs verschuldigd, verminderd met de besparingen die voor Altum uit de opzegging voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijke door Altum te maken kosten, wordt de door de Klant verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Altum bij volledige uitvoering van de Werkzaamheden zou hebben gemaakt.

ARTIKEL 13. | GARANTIE TEN AANZIEN VAN GELEVERDE ZAKEN

 1. Indien de Overeenkomst tevens voorziet in de levering van zaken, maakt de Klant, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend aanspraak op de eventueel door de betreffende toeleverancier van Altum met deze zaken meegeleverde garantie.
 2. Onverminderd de eventuele garantievoorwaarden van de betreffende toeleverancier, vervalt eventueel toepasselijke garantie in elk geval indien een gebrek van de zaak het gevolg is van een na de oplevering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Altum dan wel zijn toeleverancier toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken na de oplevering ontstaan als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Altum, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de zaken, waaronder mede begrepen reparaties welke niet met voorafgaande uitdrukkelijke instemming van Altum zijn uitgevoerd.
 3. Aanspraken van de Klant op eventuele garantie dienen binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek waarop de aanspraak betrekking heeft, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de Klant redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, Schriftelijk en gemotiveerd bij Altum te worden ingediend.
 4. Op aanspraken als in de vorige leden van dit artikel bedoeld, kan door de Klant slechts een beroep worden gedaan indien de Klant aan al zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 14. | OVERMACHT

 1. Altum is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel van Altum, tekortschieten van derden die Altum bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft betrokken, transportmoeilijkheden, brand, maatregelen van enige overheid, gewelddadige of gewapende acties, storingen in de energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Altum of derden.
 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan twee maanden voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmachtsituatie betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Altum bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 15. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Altum is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Altum ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door Altum in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Altum gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Klant reeds genoegzame zekerheid voor de door hem aan Altum verschuldigde en/of nog verschuldigd wordende betalingen heeft gesteld.
 3. Voorts is Altum gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien en voor zover zich onvoorziene omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de Klant naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de Overeenkomst (ongewijzigd) in stand blijft.
 4. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Altum op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. Tenzij deze niet aan de Klant kan worden toegerekend, is de Klant verplicht de schade die Altum ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Altum de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen die Altum nog op de Klant heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 16. | PRIJZEN & BETALINGEN

 1. Het aanbod van Altum vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren. Indien en voor zover de Werkzaamheden op basis van nacalculatie zijn aangeboden, dient de opgegeven prijs slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door of namens Altum gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door of namens Altum gemaakte kosten, zullen dan op basis van nacalculatie aan de Klant worden doorberekend.
 2. Alle door Altum vermelde en door de Klant verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is vermeld.
 3. De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten vindt plaats conform de risicoregeling installatietechniek zoals in het slot van deze algemene leveringsvoorwaarden opgenomen, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Alle prijzen zijn gebaseerd op een normale werkweek van maandag tot en met vrijdag. Werkzaamheden die worden verricht buiten de normale arbeidstijden worden verrekend tegen de daartoe uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen tarieven en toeslagen, uitgaande van de normale werktijden van Altum. Alle wachturen en uitvaluren voor personeel c.q. materieel van Altum veroorzaakt door de Klant, worden verrekend op basis van de uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen tarieven.
 5. Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is Altum gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of gefaseerde betaling te vorderen, met dien verstande dat Altum te allen tijde gerechtigd is om de factuur betreffende de eindafrekening in te dienen zodra de Werkzaamheden zijn opgeleverd, dan wel op de dag waarop de Overeenkomst anderszins is geëindigd. Indiening van deze factuur impliceert geen afstand van recht op eventuele verdere aanspraken van Altum in het kader van de Overeenkomst.
 6. Betalingen dienen plaats te vinden zonder opschorting, inhoudingen of verrekening, binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.
 7. De Klant is in geen geval gerechtigd om voor of namens Altum betalingen te doen aan derden die Altum bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft betrokken.
 8. Altum kan zijn recht op betaling geheel of gedeeltelijk overdragen (cederen) of in pand geven aan derden.
 9. Als Altum vermoedt dat de Klant de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, is Altum gerechtigd om van de Klant en voor diens rekening en risico genoegzame zekerheid te verlangen, zoals een bankgarantie. Indien de Klant in gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid, is Altum bevoegd de Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 15.
 10. Altum is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Klant alle op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Altum is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 is Altum in geval van betalingsverzuim van de Klant dan ook gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de Klant zijn betalingsverzuim heeft gezuiverd.
 11. Altum is gerechtigd om de aan de Klant toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 12. Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en ten slotte in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de betaling betrekking heeft op latere facturen.
 13. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op, of (voorlopige) surseance van betaling van de Klant, alsook in geval enig beslag op zijn goederen is gelegd dan wel hij anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 14. In geval de Klant de op hem rustende verplichting om goederen tijdig op de overeengekomen plaats van aflevering af te nemen niet nakomt of niet zal nakomen, is Altum bevoegd om deze goederen voor rekening en risico van de Klant op te slaan of op een geschikte wijze te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen, mits hij de Klant heeft aangemaand om de goederen alsnog binnen vijf werkdagen af te nemen. Altum is bevoegd het aan de Klant uit te keren overschot te voldoen door verrekening, ook gedurende diens surséance of faillissement.
 15. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 16. Alle door Altum gemaakte redelijke kosten om tot voldoening van verschuldigde facturen te geraken, zowel wat betreft de gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, komen voor rekening van de Klant, tenzij Altum verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag, in welk geval de op zodanige wijze berekende kosten voor rekening van de Klant komen.

ARTIKEL 17. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem direct of indirect voor de uitvoering van de Overeenkomst beschikbaar gestelde informatie, gebreken van of ongeschiktheid van de (on)roerende zaken van de Klant waaraan de Werkzaamheden worden verricht, tenzij Altum deze gebreken of ongeschiktheid kende, gebreken aan of ongeschiktheid van eventuele materialen of hulpmiddelen die door Klant ten behoeve van de uitvoering van de Werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Altum kan worden toegerekend.
 2. Na oplevering van de Werkzaamheden is Altum niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij:
 3. die gebreken aan hem zijn toe te rekenen, en bovendien;
 4. de Klant die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt, en bovendien;
 5. de Klant die gebreken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.
 6. Is Altum krachtens het bepaalde in lid 2 aansprakelijk, dan is hij slechts gehouden tot vergoeding van de door de Klant dientengevolge geleden, directe materiële schade. Tot directe materiële schade behoren in geen geval gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van zaken, evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de Werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.
 7. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, garandeert Altum voor eigen rekening de gebreken waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de schade te beperken of op te heffen, gedurende de in lid 10 bedoelde termijn. In het geval dat de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de Klant bij herstel in plaats van schadevergoeding en in het geval dat de installaties niet in Nederland zijn opgesteld, komt de Klant niet het recht toe om herstel te vorderen, maar wordt door Altum een schadevergoeding betaald. Door Altum vervangen onderdelen worden zijn eigendom.
 8. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is Altum slechts aansprakelijk indien en voor zover de Klant bewijst dat deze te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Altum.
 9. Altum is nimmer aansprakelijk voor schade die wordt gedekt of bij gebruikelijke dekking gedekt zou zijn op basis van de betreffende in artikel 5 bedoelde verzekering(en), onverminderd het overige in dit artikel bepaalde.
 10. Indien en voor zover de Klant enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en Altum te vrijwaren van verhaalsaanspraken van de verzekeraar.
 11. De omvang van de door Altum te vergoeden schade is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Altum betrekking heeft. Bij Overeenkomsten met een looptijd van meer dan een maand, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste maand van de Overeenkomst als uitgangspunt genomen. Voorts is bij opdrachten op basis van detachering, de door Altum te vergoeden schade beperkt tot ten hoogste 40 uur van het vigerende uurloon.
 12. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Altum meer belopen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering van Altum en de door de verzekeraar in het betreffende geval werkelijk gedane uitkering.
 13. Elke aansprakelijkheid van Altum vervalt door verloop van zes maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.
 14. De rechtsvordering uit hoofde van een tekortkoming van Altum is niet ontvankelijk indien de Klant daarvan niet binnen zeven dagen nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, Schriftelijk en gemotiveerd mededeling heeft gedaan aan Altum.
 15. Altum is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade van de Klant of derden (mede) veroorzaakt door derden die de Klant zelf bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft betrokken.
 16. Altum is nimmer aansprakelijk voor schade die in het kader van de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid, rust op de fabrikant of importeur van de zaken die door Altum zijn geleverd, tenzij Altum het gebrek kende of behoorde te kennen, dan wel hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd.
 17. Mocht Altum aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Altum te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient Altum hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Altum ter zake vervalt.
 18. De Klant vrijwaart Altum van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan Altum toerekenbaar is dan wel deze krachtens deze algemene leveringsvoorwaarden voor rekening van de Klant blijft. Indien Altum uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Altum zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Altum, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Altum en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.
 19. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel vermeld, is Altum slechts aansprakelijk indien en voor zover de Klant bewijst dat deze schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Altum.
 20. De aansprakelijkheidsbeperkende clausules in deze algemene leveringsvoorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de directeuren, bestuurders en medewerkers van Altum.

ARTIKEL 18. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle voor eigendomsoverdracht bestemde en aan de Klant geleverde zaken worden pas eigendom van de Klant nadat deze aan al zijn financiële verplichtingen uit de Overeenkomt heeft voldaan, met inbegrip van hetgeen de Klant wegens zijn tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.
 2. Het is de Klant verboden de zaken waarop het in het vorige lid bedoelde eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Altum hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Altum of door Altum aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Altum is bij verzuim van de Klant gerechtigd de hier bedoelde zaken terug te (doen) nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 19. | GEHEIMHOUDING

De Klant is verplicht alle door Altum aan de Klant verstrekte gegevens waarvan Altum heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk zijn, dan wel de Klant redelijkerwijs behoorde te weten dat deze vertrouwelijk zijn, strikt geheim te houden. Het is de Klant dan ook verboden deze gegevens aan derden bekend te maken, bij overtreding waarvan de Klant een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete aan Altum verbeurt ten belope van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per overtreding, onverminderd het recht van Altum om vergoeding van de volledige door hem geleden schade te vorderen.

ARTIKEL 20. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De industriële en andere intellectuele eigendomsrechten op alle aan de Klant geleverde goederen, waaronder gegevens en (technische) informatie mede begrepen, blijven berusten bij Altum dan wel diens licentiegevers. Altum en/of zijn licentiegever heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van deze goederen en de Klant heeft het uitsluitend gebruiksrecht daarvan, welke niet verder strekt dan tot het door Partijen in het kader van de Overeenkomst beoogde gebruik daarvan.
 2. Het is de Klant niet toegestaan om de volgens het ontwerp van Altum gerealiseerde installatie geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren, zonder uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van Altum. Altum is bevoegd aan die eventuele toestemming bijzondere voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding begrepen kan zijn. Op volgens het ontwerp van Altum vervaardigde goederen is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing.
 3. Altum is gerechtigd om op zijn naam en voor zijn rekening octrooi aan te vragen op vindingen die tijdens en door uitvoering van de Overeenkomst zijn ontstaan.
 4. Indien Altum een octrooi als bedoeld in lid 3 verkrijgt, verleent hij om niet aan de Klant een in beginsel niet overdraagbaar gebruiksrecht op die vinding. Bij concrete toepassing van dat gebruiksrecht zal de Klant voorafgaand Schriftelijk toestemming aan Altum vragen, welke toestemming slechts geweigerd kan worden indien Altum tegenstrijdige belangen met zijn bedrijf kan aantonen.

ARTIKEL 21. | VERBOD OVERNAME PERSONEEL EN GEDETACHEERDEN

 1. Het is de Klant, gedurende de looptijd van de Overeenkomst tot één jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van Altum die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins direct of indirect voor zich te laten werken.
 2. Het is de Klant in geval van detachering niet toegestaan deze gedetacheerde personen gedurende de looptijd van de detachering tot één jaar direct na het einde van de detachering in dienst te nemen, dan wel anderszins direct of indirect voor zich te laten werken.
 3. De Klant verbeurt een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van drie bruto jaarsalarissen van de desbetreffende arbeidskracht overtreding van de in lid 1 en/of 2 genoemde verplichting.

ARTIKEL 22. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Elk geschil tussen Partijen zal met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en – Handel, gevestigd te ’s-Gravenhage, zoals die luiden drie maanden vóór de dag waarop de Overeenkomst is gesloten.
 3. In afwijking van het vorige lid is Altum bevoegd het geschil te laten beslechten door de krachtens de wet bevoegde (gewone) rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Altum .
 4. De Klant is verplicht ter zake van de Overeenkomst in Nederland domicilie te kiezen, voor zover hij niet al in Nederland is gevestigd. Bij gebreke van een dergelijke domiciliekeuze wordt de Klant geacht domicilie te hebben gekozen in Den Haag.
 5. Indien deze algemene leveringsvoorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandse versie van de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

B.      BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE ONDERHOUD

De bepalingen in dit hoofdstuk B zijn naast de in het hoofdstuk A vermelde voorwaarden van toepassing indien in de Overeenkomst is vastgelegd dat Altum onderhoudswerkzaamheden zal (doen) uitvoeren.

ARTIKEL 23. | DEFINITIES & WERKINGSSFEER

 1. De volgende in dit hoofdstuk vermelde termen worden, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt:
 2. Onderhoudswerkzaamheden: alle activiteiten, met inbegrip van de levering van goederen, die Altum moet verrichten om te zorgen dat de technische staat van de installatie en de door de installatie te vervullen functies gedurende de onderhoudsperiode aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt.
 3. Storing: een plotselinge onverwachte onderbreking van de prestaties van de installatie.
 4. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, worden Onderhoudswerkzaamheden slechts aan in Nederland opgestelde installaties verricht.

ARTIKEL 24. | UITVOERING VAN DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

 1. Altum spant zich gedurende de overeengekomen onderhoudsperiode naar beste inzicht en vermogen in om met preventieve Onderhoudswerkzaamheden de kans op het optreden van Storingen op een acceptabel niveau te houden en, voor zover dit uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen, met correctieve Onderhoudswerkzaamheden Storingen op te heffen.
 2. Altum is bevoegd de Onderhoudswerkzaamheden op afstand te verrichten door middel van een via telecommunicatievoorziening tot stand gebrachte verbinding met de installatie.
 3. Altum maakt na het tot stand komen van de Overeenkomst, doch vóór aanvang van de Onderhoudswerkzaamheden een werkplan met een schematisch overzicht van de Onderhoudswerkzaamheden, de volgorde en tijdsperiode (week, maand, jaarplanning) waarin deze zullen worden uitgevoerd. Het werkplan is gebaseerd op de beschrijving van de Klant van het storingsgedrag van de installatie, van alle taken, frequenties van uitvoering, materialen, hulpmiddelen en eventueel benodigde vaardigheden, alles ten behoeve van de uitvoering van de preventieve Onderhoudswerkzaamheden en het beheersbaar maken van de correctieve Onderhoudswerkzaamheden.
 4. Het werkplan treedt in werking na goedkeuring daarvan door de Klant. Indien het werkplan past in de beschrijving als genoemd in lid 3, kan de Klant zijn goedkeuring aan het werkplan niet onthouden.
 5. Altum past het werkplan jaarlijks aan en maakt op basis daarvan een raming van alle onderhoudskosten voor het betreffende jaar. Aanpassing van het werkplan dient uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen.
 6. Indien zulks uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, bevat het werkplan de datum van aanvang en oplevering van voorziene en beoogde opdrachten voor de uitvoering van preventieve en/of correctieve Onderhoudswerkzaamheden en/of andere Werkzaamheden.
 7. De in lid 6 genoemde opdrachten zullen op basis van het werkplan door de Klant tenminste één maand van tevoren Schriftelijk worden verstrekt. Opdrachten die niet in het werkplan staan, worden ten minste twee maanden van tevoren Schriftelijk verstrekt. Voorafgaand aan de verstrekking van een opdracht heeft Altum zijn prijs daarvoor afgegeven.
 8. Bij de uitvoering van correctieve Onderhoudswerkzaamheden dient de Klant vooraf Schriftelijk een opdracht te verstrekken. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, zal de opdracht achteraf worden verstrekt op basis van de door Altum werkelijk gemaakte kosten.
 9. Na voltooiing van de Onderhoudswerkzaamheden verzoekt Altum de Klant om de opdracht voor voltooid te ondertekenen. Na ondertekening gelden de Onderhoudswerkzaamheden als opgeleverd.
 10. Indien zulks uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, zorgt Altum ervoor dat op het terrein of de locatie waar de Onderhoudswerkzaamheden worden verricht, één exemplaar van de technische informatie aanwezig is, dat deze stukken op alle redelijke tijdstippen kunnen worden geraadpleegd en dat de ‘As Built’ situatie van de uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden daarin is verwerkt tegen de daartoe uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen vergoeding.
 11. Indien de prestaties, bedrijfszekerheid en/of onderhoudbaarheid van de installatie dit eisen of de regels als bedoeld in artikel 7.6 dit voorschrijven, informeert Altum de Klant omtrent te nemen maatregelen. Partijen kunnen door middel van een wijziging van de Overeenkomst de noodzakelijke constructiewijziging dan wel andere (projectmatige) Werkzaamheden separaat overeenkomen.
 12. Altum stelt de Klant tevoren in kennis van het tijdstip waarop de Onderhoudswerkzaamheden zullen worden verricht.
 13. Indien dat uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, draagt Altum er zorg voor dat Storingen gedurende 24 uur per dag en zeven dagen per week op een bekend gemaakt meldpunt kunnen worden gemeld.
 14. Onverminderd het bepaalde in lid 8, zal Altum zich naar beste inzicht en vermogen inspannen om spoedeisende Storingen na opdracht van de Klant binnen 24 uur na de melding ervan op te heffen, tenzij een andere termijn is overeengekomen. De overige Storingen worden waar mogelijk in de normale werktijden van Altum verholpen.
 15. De door Altum uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden worden verrekend volgens de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven, eenheidsprijzen of als vaste prijs die jaarlijks worden geïndexeerd volgens de risicoregeling installatietechniek zoals hieronder opgenomen, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.

RISICOREGELING INSTALLATIETECHNIEK

Verrekening loonkostenwijzigingen:

(L2-L1)/L1 x 100%= …%

L1:      loonniveau       per       datum       aanbod L2: loonniveau per datum wijziging

Loonniveau: CBS-index CAO lonen per uur inclusief bijzondere

beloningen, reeks bouwnijverheid Verrekening materiaalprijzen:

(M2-M1)/M1 x 100%= …%

M1:     prijsindexcijfer     per     datum      aanbod M2: prijsindexcijfer per datum wijziging

Prijsindexcijfer: de door de Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw vastgestelde materiaalindex